Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van MiFaSoleX & Partners B.V. gevestigd te Valkenswaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17126578

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Verhuurder: MiFaSoleX & Partners gevestigd te Valkenswaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, onder nummer 17126578;
1.2 Huurder: De wederpartij van verhuurder c.q. contractant bij overeenkomsten tot het organiseren van tourritten ofwel huren van Solexen en/of Dafjes 33;
1.3 Deelnemer: deelnemer aan de Diensten van Verhuurder, op uitnodiging van Huurder, eventueel werkzaam bij Huurder of op enige andere wijze geassocieerd met Huurder;
1.4 Diensten: Huurder organiseert tourritten en uitjes voor gezelschappen met Solexen en Dafjes 33 ofwel het verhuren daarvan. Tijdens tours wordt op diverse manieren genavigeerd en enkele niet risico verhogende locaties aangedaan worden waar een spel uitgeoefend wordt of waarbij iets bezichtigd wordt;
1.5 Overeenkomst: De opdracht c.q. overeenkomst tot het leveren van Diensten zoals vastgelegd in een bevestiging van Verhuurder.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten en/of overeenkomsten tot de leveren van diensten met Verhuurder zijn uitsluitend van toepassing deze levering- en betalingsvoorwaarden van Verhuurder, hierna te noemen: “de voorwaarden”, welke bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken zijn gedeponeerd, met terzijdestelling en afwijzing van door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

2.2 Huurder heeft 15 dagen na het versturen van bevestiging door Verhuurder om aanpassingen door te geven aan Verhuurder of de opdracht te annuleren. Door geen aanpassingen of annulering binnen 15 dagen door te geven aan Verhuurder, verklaart Huurder bekend te zijn met deze voorwaarden, ermee akkoord te gaan en ook dat de voorwaarden derhalve integraal onderdeel uitmaken van de Opdracht c.q. Overeenkomst.

2.3 Afwijking van deze voorwaarden geldt slechts indien de afwijking door Verhuurder uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Offertes c.q. aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend en totdat de overeenkomst tot stand is gekomen herroepbaar.

3.2 Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie namens Verhuurder en/of waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Gegevens m.b.t. evenementen, afmetingen, alsmede afbeeldingen en andere bescheiden (drukwerk, reclamemiddelen e.d.) zijn informatief en derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4 Een overeenkomst tot het leveren van diensten komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, nadat Verhuurder de bevestiging (overeenkomst) verstuurd heeft aan Huurder.

3.5 Elke overeenkomst wordt door Verhuurder gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de Huurder genoegzaam aan Verhuurder is gebleken en/of is gewaarborgd. Afgezien van een mogelijke door Verhuurder verzochte aanbetaling bij het sluiten van de overeenkomst, dient Huurder, indien Verhuurder zulks wenst, te allen tijde zekerheid te stellen.

3.6 Verhuurder behoudt zich het recht voor een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien van een genoegzame kredietwaardigheid van een Huurder niet is gebleken, zonder gehoudenheid van Verhuurder tot schadevergoeding.

ARTIKEL 4 PRIJZEN

4.1 Tenzij anders is overeengekomen omvat de (totaal) prijs uitsluitend: het ter beschikking stellen van het materiaal voor en de begeleiding van de activiteiten op de daarvoor bepaalde dag(en).

4.2 De kosten ter zake van gebruik en gereedmaken van de accommodatie en de daar aanwezige voorzieningen, door derden verzorgde entertainment en/of (deel) evenementen en dergelijke komen geheel voor rekening van Huurder, ook indien deze voorzieningen door Verhuurder zijn besteld en door haar zijn voldaan.

4.3 Tenzij anders is overeengekomen of vermeld zijn alle bedragen in EURO en exclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen.

4.4 Bij een vroegtijdig terug bezorging van het ter beschikking gestelde materiaal, blijft de volle huur gelden.

ARTIKEL 5 ANNULERING OF AANPASSING AANTAL DOOR HUURDER

5.1 Huurder is bevoegd de overeenkomst – voor zover niet anders is bepaald – vóór de (eerste) dag van de activiteiten te annuleren middels een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Verhuurder. Huurder is dan aan Verhuurder een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% respectievelijk 75% respectievelijk 100 % van de overeengekomen prijs (zo nodig inclusief de overige in artikel 4 genoemde posten) naar gelang de annulering geschiedt uiterlijk twee kalendermaanden respectievelijk uiterlijk één kalendermaand respectievelijk binnen één kalendermaand voor de (eerste) dag van de geplande activiteiten.

5.2 Voor zover dit door Verhuurder op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld, wordt het in artikel 5.1 bedoelde bedrag, er van uitgaande dat – alle omstandigheden in aanmerking nemende – bedoelde annulering ook tijdig is geschied, vermeerderd met de niet in de prijs verdisconteerde en/of conform artikel 4.2 aan Huurder door te berekenen kosten, indien deze reeds gemaakt zijn of ondanks de annulering gemaakt moeten worden en met hetgeen dat vanwege Verhuurder door de annulering gemaakt moeten worden en met hetgeen dat Verhuurder door de annulering voorts eventueel aan derden verschuldigd mocht worden.

5.3 Huurder is bevoegd het aantal deelnemers – voor zover niet anders is bepaald – tot 15 dagen vóór de (eerste) dag van de activiteiten aan te passen met maximaal 10 % van het in de bevestiging gemelde aantal, middels een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Verhuurder. Aanpassing van het aantal deelnemers na 15 dagen vóór de (eerste) dag van de activiteiten is niet mogelijk. Huurder is dan aan Verhuurder een bedrag verschuldigd gelijk aan minimaal 90% respectievelijk 100 % van de in de bevestiging genoemde prijs.

5.4 Verhuurder verstrekt de Huurder een voor zoveel nodig gespecificeerde debet- of creditnota terzake.

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

6.1 Verhuurder stelt de wijze van uitvoering naar eigen inzicht vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 De prestatietijd is gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging is ontstaan ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden, waaronder weers- of (tijdelijke) terreinomstandigheden, wordt de prestatietijd voor zover nodig daarmee aangepast.

6.3 Indien Huurder, danwel derden in diens opdracht, ter voorbereiding van c.q. naast de uitvoering van de opdracht door Verhuurder, werkzaamheden c.q. diensten verrichten, geschieden deze werkzaamheden voor rekening en risico van de Huurder.

6.4 Blijft Huurder na sommatie in gebreke mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst, dan heeft Verhuurder naar keuze hetzij het werk uit te voeren op een door Verhuurder te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht van Verhuurder op schadevergoeding.

ARTIKEL 7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de door of vanwege Verhuurder verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, programma’s e.d. haar eigendom en is Huurder niet gerechtigd, zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder, voormelde gegevens te verveelvoudigen, te distribueren of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen, of enige andere manier.

7.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, programma’s, litho’s e.d. gevestigde rechten (auteursrecht, modellenrecht etc.) worden aan Verhuurder voorbehouden en dienen door Huurder integraal te worden gerespecteerd. Verhuurder blijft eigenaar van voormelde hulpmiddelen en zaken, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Indien Huurder handelt in strijd met het bepaalde in dit artikel, is contractant aan Verhuurder verschuldigd per gebeurtenis een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ad Euro 4.538,– (zegge: vierduizend vijfhonderd achtendertig euro) en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ad Euro 454,–. (zegge: vierhonderd vierenvijftig euro), welke verschuldigde bedragen direct opeisbaar zijn zonder enige ingebrekestelling.

ARTIKEL 8 BETALING

8.1 Tenzij anders is overgekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur, en in ieder geval uiterlijk voor de dag van de activiteiten. Eventuele andere betalingen door Huurder dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden.

8.2 Verhuurder is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag aan Huurder in rekening te brengen zonder dat daarvoor in het offertestadium al melding van is gemaakt danwel in de offerte andersluidend zou zijn bepaald. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor de betreffende tekst van de opdrachtbevestiging.

8.3 Bij niet tijdige betaling is Huurder, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, van rechtswege in verzuim. Over het achterstallige bedrag is een direct opeisbare rente van 2% per kalendermaand verschuldigd, of indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

8.4 Alle redelijke kosten ter zake van de inning van de betreffende vordering(en), zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de nalatige Huurder. Verhuurder hanteert het incassotarief van de Nederlandse Orde Van Advocaten.

8.5 Het bedrag dat de Huurder uit hoofde van de overeenkomst aan Verhuurder verschuldigd is, of zal zijn, wordt ten volle direct opeisbaar ingeval van surséance van betaling of faillissement van Huurder dan wel aanvraag daartoe, beslag onder Huurder, besluit van Huurder tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming en/of indien Huurder meer dan tweemaal niet tijdig de aan Verhuurder verschuldigde bedragen voldaan heeft.

8.6 Te allen tijde is Verhuurder gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Huurder op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen tijdens transport naar of van Huurder, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Verhuurder en/of van Huurder, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen bij Verhuurder, dan wel middelen van vervoer van derden, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen, leveren voor Verhuurder overmacht op, die haar integraal en zonder uitzondering ontheffen van haar verplichtingen tot uitvoering van de Opdracht, zonder dat de Huurder enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard, uit welke hoofde dan ook of hoe ook genaamd kan doen gelden.

9.2 Verhuurder is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, om de opdracht te annuleren of deze opdracht op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

ARTIKEL 10 TEKORTKOMINGEN

10.1 Verhuurder is bevoegd de overeenkomst – voor zover niet schriftelijk anders is bepaald – met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar haar keuze , geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Huurder één of meerdere verplichtingen jegens Verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, een en ander onverminderd het recht van Verhuurder op schadevergoeding overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN HUURDER EN DEELNEMER

11.1 De Huurder is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij/zij de overeenkomst aangaat aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

11.2 De Huurder / deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten. In opdracht van de deelnemer of Huurder kan de Verhuurder zorgen voor een ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. De Verhuurder treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.

11.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de Verhuurder of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

11.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de Verhuurder. De deelnemer stelt de Verhuurder zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van de Verhuurder vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de Verhuurder en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De Verhuurder is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan Huurder en/of deelnemer in rekening te brengen.

11.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de Verhuurder diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de Huurder onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

11.6 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

11.7 De Verhuurder houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

11.8 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

11.9 Het is de Huurder / deelnemer niet toegestaan de ter beschikking gestelde materiaal aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

11.10 Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politieregelement is het streng verboden: de trottoirbanden op en af te rijden, met het ter beschikking gestelde materiaal tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen en meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

11.11 Elke deelnemer is minimaal 21 jaar en moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

11.12 Het gebruik van alcohol of drugs voor en tijdens de toerrit is verboden.

11.13 Elke deelnemer die start aan een toerrit geeft daarmee aan dat hij/zij voldoende instructie heeft ontvangen om zodoende het ter beschikking gestelde materiaal zonder problemen te kunnen besturen.

11.14 Eventuele bekeuringen / schikkingsvoorstellen met betrekking tot verkeersovertredingen en/of andere strafbare feiten begaan tijdens de toerrit komen zijn voor de rekening van de opdrachtgever.

11.15 Huurder is verantwoordelijk voor het zorgen dat de inhoud van de bevestiging en deze algemeen voorwaarden bekend en begrepen zijn bij alle deelnemers.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

12.1 Verhuurder aanvaardt slechts aansprakelijkheid, indien Huurder c.q. Deelnemer aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Verhuurder en/of haar medewerkers en ook dat er op Verhuurder en/of haar medewerkers aansprakelijkheid rust.

12.2 De aansprakelijkheid van Verhuurder voor zaakschade en de hieruit voortvloeiende schade is per gebeurtenis beperkt tot maximaal drie maal de overeengekomen prijs die de Huurder dient te betalen voor de door Verhuurder te verrichten dienst(en). Onder gebeurtenis wordt in dit verband verstaan elk voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten gevolge waarvan schade is ontstaan. De aansprakelijkheid voor schade is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door Verhuurder en/of haar medewerkers desbetreffende assuradeur(s) wordt gedekt, indien en voor zover Verhuurder en/of haar medewerkers tegen dergelijke aansprakelijkheid verzekerd is en het/de uitkeringsbedrag(en) meer bedraagt/bedragen dan de bedragen zoals hiervoor genoemd.

12.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Huurder en/of Deelnemer, zoals, onder meer, het niet hebben van noodzakelijk rijbewijs, reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens en/of het negeren van instructies;
b) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
c) omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Verhuurder en/of haar medewerkers en die krachtens de Nederlandse wet en de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Verhuurder en/of haar medewerkers kunnen worden toegerekend.
12.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van de werknemers en andere vertegenwoordigers van Verhuurder, tenzij de wet zulks expliciet zou uitsluiten.

12.5 De Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde voertuig toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het ter beschikking gestelde materiaal contant aan Verhuurder voldoen.

12.6 Bij diefstal is Huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het ter beschikking gestelde materiaal; de huurderving is daarbij niet inbegrepen.

12.7 De Huurder / deelnemer draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de Huurder / deelnemer met de ter beschikking gestelde materiaal aan derden is toegebracht en zal de Verhuurder daarvoor vrijwaren.

12.8 Indien de Huurder / deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij dit onverwijld te melden bij Verhuurder en/of de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking de schade die geleden wordt binnen zes maanden na het einde van de desbetreffende Dienst en die voorts binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontdekking daarvan per aangetekende post schriftelijk aan opdrachtnemer is gemeld. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook alsook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding of wanneer de betreffende melding niet op voorschreven wijze is geschied, doch in ieder geval één jaar na afloop van het leveren van de desbetreffende dienst.

12.9 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, staat Huurder c.q. Deelnemer c.q. contractant er voor in, aan Verhuurder alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.

ARTIKEL 13 VRIJWARING

13.1 De Huurder vrijwaart de Verhuurder voor alle schade en/of letsel ten gevolge van het gebruik van de dafjes en solexen ten gevolge van het gebruik van de dafjes en solexen aan bestuurder(s), passagier(s) of derden, waarvoor Verhuurder aansprakelijk kan worden gesteld en waarvoor WA verzekering bij de dafjes en WA verzekering bij de solexen van de Verhuurder geen dekking wordt gegeven behoudens opzet van Verhuurder.

13.2 Verhuurder en/of haar medewerkers en/of door of vanwege haar ingeschakelde derden kan/kunnen zich op de bepalingen uit de algemene voorwaarden beroepen tegen een ieder uit welke hoofde dan ook, wanneer hij ter zake van het leveren van de goederen en/of het verrichten van de diensten door een derde wordt aangesproken.

13.3 Huurder vrijwaart Verhuurder en/of haar medewerkers en/of door of vanwege haar ingeschakelde derden – onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden -integraal en expliciet voor alle schade aanspraken van derden / deelnemers.

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden geen algemene voorwaarden van Huurder, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van Verhuurder. Van deze laatste voorwaarden kan niet anders dan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

14.2 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Verhuurder en Huurder is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALING

Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden door de rechter worden vernietigd, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden onverlet.